• 27-09-2019 17:00

    Årsmøde på Brandbjerg Højskole

Online-version af hæfte om barnløshed

Kristelig Lægeforenings udgivelse fra 2018 med titlen ”Barnløshed? Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling” er nu frit tilgængelig i en online-version.

Det er dog fortsat muligt at bestille fysiske eksemplarer af hæftet, som er på 48 sider.

Læs mere om udgivelsen og hvordan du bestiller.

Læs udgivelsen online her (tip: klik på fuldskærms-symbolet nederst til højre i fremviserboksen og bladr med piletasterne)


Nyt fra Eurasia

ICMDA’s Eurasia-region omfatter primært de europæiske medlemslande samt en række tidligere sovjet-lande i Centralasien. I marts 2019 var der Eurasia-møde i Kiev, og i forlængelse af dette møde blev der udsendt et nyhedsbrev med takke- og forbønsemner. Fra en række af landende er der specifikke bedeemner, som giver et glimtvis indtryk af, hvad der rører sig i landet og i den pågældende medlemsorganisation.

Eksempelvis appellerer Uzbekistan om forbøn for fundraising og udarbejdelsen af en forretningsplan i forbindelse med opstarten en kristen klinik i landet. Østrigs kristelig lægeforening har udarbejdet en ny mission og beder Gud give dem visdom til at inkorporere den. Og her fra Danmark lyder ønsket blandt andet om Guds ledelse i en situation, hvor et flertal af befolkningen tilsyneladende går ind for aktiv dødshjælp, og hvor emner som transseksualitet og kønsidentitet i stigende grad er på samfundets dagsorden.

Se dokumentet her: Praises and Prayer needs from Eurasia. April 2019


Peter Saunders er ny generalsekretær i ICMDA

Efter otte år på posten som CEO i International Christian Medical and Dental Association (ICMDA) har inderen Vinod Shah overladt posten til en i allerede velkendt person i ICMDA: Peter Saunders.

Saunders har gennem adskillige år har været general i det britiske Christian Medical Fellowship (CMF). I den bredere offentlighed er han blandt andet kendt for sin internationale kamp imod eutanasi.

Hans afløser som CEO i CMF hedder Mark Pickering.

Læs mere her.


Ny etik-temaside om livets afslutning

På livetsafslutning.etiskraad.dk har Det Etiske Råd lanceret en temaside om etik ved livets afslutning. Her har rådet samlet interviews og tekster til fagprofessionelle, pårørende og døende.

”Det handler blandt andet om livshjælp i form af behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker. Der er også inspiration at hente til den vigtige samtale om den døendes sidste tid, der kan være med til at sikre, at der også tages højde for den døendes ønsker og værdier i livets sidste del,” skriver Etisk Råd i sit seneste nyhedsbrev.

Et citat fra grundlægger af den moderne hospicebevægelse, Cicely Saunders, har fået en fremtrædende placering på siden:

“You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully but to help you live until you die.”

Gå til temasiden her.


Forårsmøde om stress og depression blandt læger

Lørdag den 23. marts kl. 13 indbyder Kristelig Lægeforening til forårsmøde i LM-Huset i Aarhus, hvor psykiater Inge Munk Møller vil tale med deltagerne om, hvordan bliver vi bedre til at hjælpe hinanden til at få hjælp i tide, når det gælder risikoen for psykisk overbelastning.

”Som læger yder de fleste lidt mere end 37 timer for at nå at hjælpe flest muligt bedst muligt. Når man over længere tid ikke kan leve op til egne værdier pga. dårlig ledelse, for lidt indflydelse, for stor arbejdsbyrde, angsten for at fejle m.m., så får man som læge (hjælper) selv brug for hjælp, men ser det ofte meget sent,” forklarer Inge Munk Møller.

Læs mere her. 


Børge Buch er død

Lægemissionær Børge Buch er død, 92 år gammel. Han var kirurg og var sammen med sin hustru, børnelæge Hanne Ellerbek (1951-2004), gennem mange år udsendt af DMS til bl.a. Tanzania.

Børge og Hanne Buch var trofaste deltagere i KLF´s arrangementer, Hanne som den livlige, Børge mere tænksom. Hun forkyndte i tale, han bragte liv ved hjælp af sine hænder.

Læs nekrologen her


Vintermøde i København: Med døden inde på livet

Lisbet Due Madsen er foredragsholder ved årets første begivenhed i Kristelig Lægeforening. Her bliver der lejlighed til at arbejde med udfordrende emner i relation til ”den sidste tid”, herunder palliation og den konkrete kontakt med patienter og pårørende.

Sygeplejerske og cand.cur. Lisbet Due Madsen har siden december 2011 været leder af Arresødal Hospice i Frederiksværk. Hun har også flere gange tidligere arbejdet videnskabeligt og praktisk med pleje af døende mennesker, blandt andet som leder af Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup.

Lisbet Due Madsen var fra 1998 til 2004 medlem af Det Etiske Råd og har blandt andet også fungeret som videncenterkonsulent på den daværende Sygepleje- og Radiografskole i København. Tilbage i 90’erne tog hun kandidatuddannelsen i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus Universitet, som i 1997 udgav hendes bog ”Samtalen med det døende menneske”.

På Kristelig Lægeforenings vintermøde i København vil hun fortælle om sine erfaringer og tale med deltagerne om at have at gøre med mennesker i livets sidste fase. Hun fortæller sådan om sit oplæg:

Jeg kalder emnet ”Med døden inde på livet”. Hvordan tale om livets sidste fase med patient og pårørende? Hvad er det, der rører sig, når livet er ved at være slut?

Der tales ofte om ”Den svære samtale” – hvem er det, der har det svært med samtalen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler med baggrund i WHO´s definition, at den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og deres pårørende, som står overfor de problemer, som er forbundet med livstruende sygdom uafhængigt af, hvilken diagnose patienten har. Hvad betyder dette egentlig i praksis?

Kom og diskutér disse spørgsmål med Lisbet Due Madsen i Nordvestkirken (den tidligere Utterslev Kirke), Rentemestervej 109, 2400 København, lørdag den 19. januar kl. 13-16. Mødet er gratis - man dukker bare op.


Kristelig Lægeforenings Årsmøde 2018

John Wyatt var hovedtaler på årsmødet

I weekenden den 5. til 7. oktober holdt Kristelig Lægeforening årsmøde i gode rammer på Danhostel Svendborg. 

Vi var sammen med John Wyatt, den kendte sundhedsetiker og perinatolog, som også var hovedtaler på KLF-årsmødet tilbage i 2011. I sit medicinske arbejde har han bidraget med viden om, hvordan man bedst muligt hjælper kritisk syge nyfødte, men gennem de seneste mange år har han især koncentreret sig om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, lægevidenskabens fremskridt medfører.

John Wyatt holdt foredrag om assisteret selvmord og eutanasi. Hvordan kan vi på dette område forholde os til samfundsstemningen på en måde, som flugter med fundamentale kristne værdier? Og hvad er "den gode død" egentlig for en størrelse?

Han talte også om noget helt andet, nemlig de psykiske udfordringer, som ifølge John Wyatt lader til at være et stigende problem blandt både medicinstuderende og læger. Hvad er det for nogle kræfter, der ligger bag denne tendens? Og hvordan kan vi udvikle sundere måder at arbejde og leve på for at modvirke risikoen for psykisk sygdom?

Endelig holdt John Wyatt søndag formiddag et bibelbaseret foredrag om et emne med klar reference til fredagens emne: Suffering: a mystery which needs a presence. Hvordan kan lidelse undertiden blive transformeret til en særlig form for velsignelse?

Årsmødet bød også på workshops, bl.a. om at være læge eller medicinstuderende på ophold i udlandet. Her holdt Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen korte erfaringsbaserede oplæg om emnet. Desuden en workshop om ledelse, som ledende overlæge Claus Juul stod for, og endelig en workshop om fertilitetsbehandling med uddannelseslæge Lilia Lautrup-Meiner som tovholder.

Se hele programmet for årsmødet her.

Materialer

John Wyatt har givet os lov til at bringe manuskripterne til hans foredrag lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Han har efter årsmødet også sendt os en supplerende artikel, som han skrev i sommeren 2018 om emnet perfektionisme.

Foredrag : “Mental health issues and doctors – a personal story of breakdown and recovery” (Word-fil)

Artikel: "Perfectionism – a short introduction" (Word-fil; til supplering af nogle pointer i foredraget "Mental health issues")

Bibeltime: : ”Suffering – a mystery which needs a presence” (Word-fil)

Læs desuden John Wyatts artikel "Assisted suicide and euthanasia – a Christian response" bragt i årsskriftet Serpens Aeneus 2018

Læs også en supplerende artikel af John Wyatt: Palliative care as a Christian response to suffering at the end of life (om bl.a. indflydelsen fra Cicely Saunders)


Menneskesyn til eftersyn – forårsmøde med Jacob Birkler

Forfatter og tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler satte på Kristelig Lægeforenings forårsmøde den 7. april i Aarhus fokus på, hvordan det egentlig står til med menneskesynet i det danske sundhedsvæsen og i samfundet generelt.

Filosof Jacob Birkler er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi. Han har ikke mindst specialiseret sig i etik i sundhedsvæsenet og har senest skrevet bøger om ”Etik i ældreplejen” (Munksgaard 2017); Etik i psykiatrien (Munksgaard 2018). Han var formand for Det Etiske Råd i årene 2011-2016 og er fortsat en meget aktiv foredragsholder.

”Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?”

Sådan præsenterer Jacob Birkler sit foredrag, som deltagerne i Kristelig Lægeforenings forårsmøde i Sct. Johannes Kirke i Aarhus lod sig udfordre af.

Jacob Birklers foredrag har overskriften ”Menneskesyn til eftersyn”. Dette er også overskriften på en kronik, han skrev i Jyllands-Posten i 2011, som kan læses her.

Et par år senere skrev han om samme emne på Etik.dk: Tidens største etiske problem er, at vi ikke ser hinanden


Fra Etisk Råds arbejdskasse - vintermøde i København

Den 3. februar inviterede Kristelig Lægeforening til vintermøde i København med formanden for Det Etiske Råd, læge Gorm Greisen. Det foregik  i Luthersk Missionsforenings lokaler tæt ved Nørreport. Her lagde Gorm Greisen blandt andet op til en debat om nogle af de etiske dilemmaer – set i et kristent perspektiv – som rådet har arbejdet med de senere år.

Etisk Råd blev i sin tid nedsat som et supplement til lægers egne organer. Gennem alle årene har der jævnligt været ytret mistanke om, at Rådet var domineret af ‘kristen’ etik, og antallet af folkekirkepræster og medlemmer med teologisk uddannelse har været problematiseret. Aktuelt er tre medlemmer læger og to medlemmer er folkekirkepræster, men ingen af dem har teologisk grunduddannelse.

I de senere år har Rådet bl.a. udtalt sig på eget initiativ om genredigering af befrugtede embryoner med henblik på sygdomsforebyggelse og med henblik på udryddelse af skadelige arter. Rådet svarede på forespørgsler fra sundhedsministeren vedrørende formodet samtykke til organdonation og ‘dobbeltdonation’ i forbindelse med assisteret reproduktion. På foranledning af Dansk Fertilitetsselskab udtalte Rådet sig om fosterantalsreduktion ved tvillingegraviditet, og Rådet afgav høringssvar vedrørende lovforslag om bredere adgang til palliativ sedering. I alle tilfælde var der delte indstillinger. Se evt. de enkelte temaer på etiskraad.dk

På Kristelig Lægeforenings vintermøde i København den 3. februar 2018 fremlagde Gorm Greisen nogle af disse, bl.a. for at afsøge, om der kan være synspunkter, som har særligt afsæt i lægelig eller kristen etik.


Palliativ sedering skal være sidste udvej

Med overskriften ”Lindre men ikke slå ihjel” har Kristelig Lægeforening i samarbejde med netværksgruppen Omsorg indtil døden udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med en aktuel politisk aftale mellem folketingets partier.

En ændring af sundhedsloven skal give øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling samt palliativ sedering (smertestillende medicin i dødsfremmende doser). Lovændringen skal altså ”gøre det lettere at vælge livet fra”, som det formuleres af Sundhedsministeriet.

Kristelig Lægeforening og Omsorg indtil døden udtrykker enighed i præmissen bag den aktuelle politiske aftale, nemlig at man som døende patient ikke bør holdes kunstigt i live, længere end man selv ønsker. Dette gælder dog vel at mærke kun, hvis der er sikkerhed for, at ønsket ikke skyldes en depression eller en anden tilstand, som kan behandles.

Pressemeddelelsen slår samtidig fast, at det kun i meget sjældne tilfælde er nødvendigt at give smertestillende medicin i så store doser, at patienten mister bevidstheden. Men hvis behovet opstår, er det væsentligt, at patienten kan bevare sin selvbestemmelsesret.

”Vi hilser det velkommen, at der nu skabes klarhed over, hvornår palliativ sedering må gives,” lyder det i pressemeddelelsen fra KLF og Omsorg indtil døden, som samtidig betoner, at brugen af palliativ sedering altid må være sidste udvej.

”Det afgørende er her, at den smertestillende medicin gives for at lindre smerter – ikke for at slå ihjel. Ligeså skal sovemedicin gives for at behandle søvnbesvær – ikke for at patienten skal dø.”

Læs pressemeddelelsen fra KLF og Omsorg indtil døden

SE OGSÅ: KLF og KD: Palliativ sedering skal ikke være en patientrettighed (24.01.2018)


Årsmøde med Dr. Vinod Shah

Etik, ressourcebrug og prioritering i sundhedsvæsnet. Dette er i bred forstand emnet for årets KLF-stævne, hvor der i løbet af weekenden naturligvis også er lagt i støbeskeen til et hyggeligt gensyn til gode kolleger fra hele landet.

Vi vil tale om, hvordan vi kan arbejde på at udnytte ressourcerne bedst muligt. Det gælder vores egne menneskelige ressourcer i den konkrete dagligdag, men også med et internationalt udsyn, hvor vi vil interessere os både for ”verdens fattige” og for mennesker fra andre kulturer, som kommer til os i Danmark.

Årsmødets gennemgående hovedtaler er indiske Dr. Vinod Shah, generalsekretær for den internationale sammenslutning af kristelige lægeforeninger (ICMDA).

Vel mødt til årsmøde!

HUSK: Fristen for tilmelding til årsmødet er den 10. august.

Find årsmødeprogrammet og flere praktiske informationer her.


Eksperter i EU appellerer til beskyttelse af ufødte liv

Sundhedspersoner, jurister og politikere har for tiden mulighed for at give deres holdning til kende i en sag, hvor EU-kommissionen har syltet et forslag, som bl.a. skal dæmme op for en etisk problematisk brug af fostre til stamcelleforskning.

Læs mere her.


Forårsmøde i Aarhus

Kristelig Lægeforenings forårsmøde er den 25. marts 2017 klokken 14-17. Sted: Christianskirkens sognelokaler, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N. Autoriseret psykolog i Agape Ole Rabjerg vil fortælle om "Stress og prioriteringer i hverdagslivet."


Vintermøde i Værløse: Screeninger - hvem gavner de?

Vintermødet afholdes i år i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse) den 28. januar 2017 klokken 14-17.

Professor John Brodersen fra Københavns Universitet vil fortælle om: "Screeninger - hvem gavner de? Etik i forbindelse med screeninger og patientinformation. Med fosterdiagnostik som eksempel". 

Forbered dig - læs vores interview med John Brodersen.


Anmeldelse - bog om barnløshed

Læge Lilia Lautrup-Meiner anmelder ny bog om barnløshed. Læs hendes vurdering af Hul i hjertet. En bog om barnløshed


Nyt fra Sierra Leone og Libanon

Ida Louise Høgsbro og Linda Wiuff fortæller fra sundhedsarbejde i Sierra Leone

Birgit Kyndesen og seks andre fortæller fra outreach i Libanon


Kristelig Lægeforening har fået ny formand

Ved Kristelig Lægeforenings generalforsamling 3. september 2016 blev Anne Bodilsen valgt som ny formand for Kristelig Lægeforening. Hun afløser psykiatrisk overlæge og klinikchef Ellen Kappelgaard, der ikke modtog genvalg.

Anne Bodilsen, 34, er cand.med. og ph.d. (mammakirurgi) og netop påbegyndt hoveduddannelsen i kirurgi. Hun har både under og efter studierne arbejdet i udlandet, senest nogle måneder i Uganda, hvor hun underviste sydsudanesisk sundhedspersonale.

Anne Bodilsen har været medlem af Kristelig Lægeforenings bestyrelse i fem år. Om sin nye opgave siger hun:

"Jeg håber, Kristelig Lægeforening fortsat kan opmuntre, støtte og inspirere kristne medicinstuderende og læger, og at vi som forening i endnu højere grad kan blande os i den offentlige debat og kæmpe for, at livet altid har værdi."


KLF om abort

"Når vi taler om provokeret abort, er det helt afgørende spørgsmål, hvad vi mener om fostret. Har et foster værdi? Og hvis det har - hvornår?"

Kristelig Lægeforenings bestyrelse står bag et nyt holdningspapir om abort, som nu er offentliggjort i Serpens Aeneus 2016. 


"Det kristne syn på mennesket er også holistisk"

"Lægen må beholde et åbent sind for, at den alternative behandler måske har fat i noget, lægen ikke har fat i," siger missionspræst Ole Skjerbæk Madsen til Kristelig Lægeforening.

Han talte på vintermødet den 23. januar 2016 i Værløse Kirkes lokaler, hvor emnet var "Menneskesyn og tro i alternativ behandling. Hvad er det kristne alternativ?"


Tro og Sundhed i The Lancet

The Lancet offentliggjorde i begyndelsen af november en serie om trosbaseret sundhedsarbejde.

Oversigt over nogle af artiklerne:

The role of faith-based health providers: a review of the evidence with af focus on magnitude, reach, cost and satisfaction

Controversies in faith and health care En undersøgelse af, hvad forskellige trossamfund gør i forhold til nogle af de etiske dilemmaer, der kan skabe splittelse.

Strengthening partnerships between the public sector and faith-based groups Om betydningen af at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og religiøse aktører.

Religion and Ebola: Learning from Experience

Artiklerne er frit tilgængelige. Du skal blot registere dig (gratis) som bruger hos lancet.com.


Nej tak til "den sidste frihed"

"Erfaringer fra Holland viser desværre, at hvor loven taler om dødshjælp som en undtagelse, så oplyser den hollandske lægeorganisation nu, at 70 procent af de hollandske læger føler sig under pres for at gennemføre dødshjælp."

Det skriver praktiserende læge Hans Holmsgaard i Kristeligt Dagblad 08. september 2015.


Overlæge: Troen minder mig om, at jeg også har brug for hjælp

Det mest udfordrende som psykiater er, når jeg indimellem må afstå fra tiltag, som jeg ellers mener, ville tjene til patientens bedste, skriver overlæge Jonas Astrup.

Læs hele Jonas Astrups indlæg - samt en række andre lægers.


Lægestuderende: Vi er nødt til at være afklarede omkring vores værdier

"Jeg kan ofte selv fordømme folk udelukkende på baggrund af en bestemt holdning. Men vrede mod vrede fører intet godt med sig", skriver Tobias Lyster Kjøller. Læs indlægget her.