• 19-01-2019 13:00

    Vintermøde i København med Lisbeth Due Madsen

  • 23-03-2019 13:00

    Forårsmøde i Jylland med Inge Munk Møller

  • 27-09-2019 17:00

    Årsmøde på Brandbjerg Højskole

Kristelig Lægeforenings Årsmøde 2018

John Wyatt var hovedtaler på årsmødet

I weekenden den 5. til 7. oktober holdt Kristelig Lægeforening årsmøde i gode rammer på Danhostel Svendborg. 

Vi var sammen med John Wyatt, den kendte sundhedsetiker og perinatolog, som også var hovedtaler på KLF-årsmødet tilbage i 2011. I sit medicinske arbejde har han bidraget med viden om, hvordan man bedst muligt hjælper kritisk syge nyfødte, men gennem de seneste mange år har han især koncentreret sig om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, lægevidenskabens fremskridt medfører.

John Wyatt holdt foredrag om assisteret selvmord og eutanasi. Hvordan kan vi på dette område forholde os til samfundsstemningen på en måde, som flugter med fundamentale kristne værdier? Og hvad er "den gode død" egentlig for en størrelse?

Han talte også om noget helt andet, nemlig de psykiske udfordringer, som ifølge John Wyatt lader til at være et stigende problem blandt både medicinstuderende og læger. Hvad er det for nogle kræfter, der ligger bag denne tendens? Og hvordan kan vi udvikle sundere måder at arbejde og leve på for at modvirke risikoen for psykisk sygdom?

Endelig holdt John Wyatt søndag formiddag et bibelbaseret foredrag om et emne med klar reference til fredagens emne: Suffering: a mystery which needs a presence. Hvordan kan lidelse undertiden blive transformeret til en særlig form for velsignelse?

Årsmødet bød også på workshops, bl.a. om at være læge eller medicinstuderende på ophold i udlandet. Her holdt Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen korte erfaringsbaserede oplæg om emnet. Desuden en workshop om ledelse, som ledende overlæge Claus Juul stod for, og endelig en workshop om fertilitetsbehandling med uddannelseslæge Lilia Lautrup-Meiner som tovholder.

Se hele programmet for årsmødet her.

Materialer

John Wyatt har givet os lov til at bringe manuskripterne til hans foredrag lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Han har efter årsmødet også sendt os en supplerende artikel, som han skrev i sommeren 2018 om emnet perfektionisme.

Foredrag : “Mental health issues and doctors – a personal story of breakdown and recovery” (Word-fil)

Artikel: "Perfectionism – a short introduction" (Word-fil; til supplering af nogle pointer i foredraget "Mental health issues")

Bibeltime: : ”Suffering – a mystery which needs a presence” (Word-fil)

Læs desuden John Wyatts artikel "Assisted suicide and euthanasia – a Christian response" bragt i årsskriftet Serpens Aeneus 2018

Læs også en supplerende artikel af John Wyatt: Palliative care as a Christian response to suffering at the end of life (om bl.a. indflydelsen fra Cicely Saunders)


Hæfte om barnløshed er udkommet

Med hæftet ”Barnløshed” får kristne ægtepar nu en håndsrækning til at gennemskue etikken i kunstig befrugtning, så de bedre selv kan tage stilling til de muligheder, som byder sig, hvis de er ufrivillig barnløse.

Kristelig Lægeforening er gentagne gange blevet spurgt om, hvorvidt man kunne henvise til et relevant materiale for kristne om barnløshed og IVF-behandling. Men på dansk har der manglet et gennemarbejdet og samtidig overskueligt materiale, som anlægger et bibelsk perspektiv på de spørgsmål, som ofte rejser sig for par, som ønsker sig et barn.

Nu har KLF fået mulighed for at udgive en dansk oversættelse af den lille britiske bog "Facing Infertility: Guidance for Christian Couples Considering IVF", som er udgivet af netværket Christian Medical Fellowship i 2014. Hæftet er på 48 sider, og det er oversat og bearbejdet til danske forhold af læge Lilia Lautrup-Meiner og hendes mand, Nicklas. De meget kompetente britiske forfattere er Jason Roach og Phillippa Taylor, som begge har arbejdet indgående med bioetik.

På grund af fondsmidler fra kristent Ressourcecenter kan hæftet ”Barnløshed? Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling” bestilles gratis, blot mod betaling af porto. 

Læs mere om hæftet "Barnløshed? Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling".


Menneskesyn til eftersyn – forårsmøde med Jacob Birkler

Forfatter og tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler satte på Kristelig Lægeforenings forårsmøde den 7. april i Aarhus fokus på, hvordan det egentlig står til med menneskesynet i det danske sundhedsvæsen og i samfundet generelt.

Filosof Jacob Birkler er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi. Han har ikke mindst specialiseret sig i etik i sundhedsvæsenet og har senest skrevet bøger om ”Etik i ældreplejen” (Munksgaard 2017); Etik i psykiatrien (Munksgaard 2018). Han var formand for Det Etiske Råd i årene 2011-2016 og er fortsat en meget aktiv foredragsholder.

”Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?”

Sådan præsenterer Jacob Birkler sit foredrag, som deltagerne i Kristelig Lægeforenings forårsmøde i Sct. Johannes Kirke i Aarhus lod sig udfordre af.

Jacob Birklers foredrag har overskriften ”Menneskesyn til eftersyn”. Dette er også overskriften på en kronik, han skrev i Jyllands-Posten i 2011, som kan læses her.

Et par år senere skrev han om samme emne på Etik.dk: Tidens største etiske problem er, at vi ikke ser hinanden

Man vil kunne læse om foredraget i Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, som udkommer først på sommeren.


Kom med til Indien i august 2018

Charminar i Hyderabat, hvor IMCDA-verdenskongressen finder sted i august 2018
(foto: Gopikrishna Narla/Wikimedia Commons)

At deltage i en verdenskongres for kristne læger (og tandlæger) er en oplevelse ud over det sædvanlige. Her kan man opleve det, som er The International Christian Medical and Dental Associations (IMCDA’s), primære formål: at forbinde kristne læger verden over og udruste dem til at udleve deres tro i forbindelse med arbejdet.

Forud for næste års verdenskongres i Indien den 22.-26. august er der mulighed for også at tage del i et eksklusivt rejsefællesskab.

Der vil være afrejse fra København til Delhi den 11. august – efterfulgt af en række besøg på hospitaler, ved templer og meget andet, inden turen går til Hyderabad, hvor kongressen finder sted.

Verdenskongressens første dage har præg af workshops, hvor det begrænsede antal pladserne fordeles efter først til mølle-princippet (og der er åbent for tilmelding nu). Her er emnerne blandt andet ”Mental Health (Christian perspective and Christian response)” og “Disability and Health Care”.

Den efterfølgende hovedkongres byder på ”Global health and Social issues from wide perspective” og “Worship & Bible Study”. Blandt hovedtalerne er den britisk-canadiske præst Charles Price og den mangeårige generalsekretær for det britiske Christian Medical Fellowship, læge Peter Saunders.

Der vil også være såkaldte ”Breakout sessions”, hvor udvalgte kongresdeltagere præsenterer deres forskning eller andre erfaringer. Frem til og med marts kan man indsende sit abstract og dermed søge om at komme med på programmet.

Endelig vil der være parallelle tretimers-workshops, blandt andet om “Bio Ethics”, ”Institute of Medical Missions” (Indien og Nigeria) og World views and Evangelism. Og der vil naturligvis være sociale event med mere.

Hjemturen for den danske delegation er planlagt til den 28. august, da der ikke er direkte flyforbindelse fra Indien til Danmark dagen før. Eller man kan naturligvis vælge at fortsætte sin reje individuelt.

Selve verdenskongressen kan man orientere sig om og tilmelde sig på icmda2018.org.

SE REJSEPLANEN HER: KLF-rejse: Oplev Agra, Vellore, Trankebar og meget mere af Indien

SE OGSÅ: Præsentationsvideo om verdenskongressen


Fra Etisk Råds arbejdskasse - vintermøde i København

Den 3. februar inviterede Kristelig Lægeforening til vintermøde i København med formanden for Det Etiske Råd, læge Gorm Greisen. Det foregik  i Luthersk Missionsforenings lokaler tæt ved Nørreport. Her lagde Gorm Greisen blandt andet op til en debat om nogle af de etiske dilemmaer – set i et kristent perspektiv – som rådet har arbejdet med de senere år.

Etisk Råd blev i sin tid nedsat som et supplement til lægers egne organer. Gennem alle årene har der jævnligt været ytret mistanke om, at Rådet var domineret af ‘kristen’ etik, og antallet af folkekirkepræster og medlemmer med teologisk uddannelse har været problematiseret. Aktuelt er tre medlemmer læger og to medlemmer er folkekirkepræster, men ingen af dem har teologisk grunduddannelse.

I de senere år har Rådet bl.a. udtalt sig på eget initiativ om genredigering af befrugtede embryoner med henblik på sygdomsforebyggelse og med henblik på udryddelse af skadelige arter. Rådet svarede på forespørgsler fra sundhedsministeren vedrørende formodet samtykke til organdonation og ‘dobbeltdonation’ i forbindelse med assisteret reproduktion. På foranledning af Dansk Fertilitetsselskab udtalte Rådet sig om fosterantalsreduktion ved tvillingegraviditet, og Rådet afgav høringssvar vedrørende lovforslag om bredere adgang til palliativ sedering. I alle tilfælde var der delte indstillinger. Se evt. de enkelte temaer på etiskraad.dk

På Kristelig Lægeforenings vintermøde i København den 3. februar 2018 fremlagde Gorm Greisen nogle af disse, bl.a. for at afsøge, om der kan være synspunkter, som har særligt afsæt i lægelig eller kristen etik.

Man vil kunne læse om foredraget i Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, som udkommer først på sommeren 2018.


Palliativ sedering skal være sidste udvej

Med overskriften ”Lindre men ikke slå ihjel” har Kristelig Lægeforening i samarbejde med netværksgruppen Omsorg indtil døden udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med en aktuel politisk aftale mellem folketingets partier.

En ændring af sundhedsloven skal give øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling samt palliativ sedering (smertestillende medicin i dødsfremmende doser). Lovændringen skal altså ”gøre det lettere at vælge livet fra”, som det formuleres af Sundhedsministeriet.

Kristelig Lægeforening og Omsorg indtil døden udtrykker enighed i præmissen bag den aktuelle politiske aftale, nemlig at man som døende patient ikke bør holdes kunstigt i live, længere end man selv ønsker. Dette gælder dog vel at mærke kun, hvis der er sikkerhed for, at ønsket ikke skyldes en depression eller en anden tilstand, som kan behandles.

Pressemeddelelsen slår samtidig fast, at det kun i meget sjældne tilfælde er nødvendigt at give smertestillende medicin i så store doser, at patienten mister bevidstheden. Men hvis behovet opstår, er det væsentligt, at patienten kan bevare sin selvbestemmelsesret.

”Vi hilser det velkommen, at der nu skabes klarhed over, hvornår palliativ sedering må gives,” lyder det i pressemeddelelsen fra KLF og Omsorg indtil døden, som samtidig betoner, at brugen af palliativ sedering altid må være sidste udvej.

”Det afgørende er her, at den smertestillende medicin gives for at lindre smerter – ikke for at slå ihjel. Ligeså skal sovemedicin gives for at behandle søvnbesvær – ikke for at patienten skal dø.”

Læs pressemeddelelsen fra KLF og Omsorg indtil døden

SE OGSÅ: KLF og KD: Palliativ sedering skal ikke være en patientrettighed (24.01.2018)Nyt nummer af Serpens Aeneus

2017-udgaven af Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, skal i august gerne være landet i postkasserne hos alle medlemmer.

Udgivelsen byder blandet andet på en række artikler, som på forskellig vis kredser om foreningens årstema Etik, ressourcebrug og prioritering i sundhedsvæsenet. Ellen Kappelgaard bidrager med en dansk vinkel, Steen Møllgaard Andersen fortæller om sit mangeårige arbejde med spedalske i Sikonge, Tanzania, Jutta Adelin Jørgensen skriver med udgangspunkt i internationale erklæringer på området, og i et interview fortæller Kim Hartzner om, hvordan god hygiejne redder liv i verdens brændpunkter.

Desuden kan man læse Kristelig Lægeforenings nyligt udarbejdede holdningspapir om IVF-behandling, og der er nyt om det internationale arbejde i regi af Christian Medical and Dental Association (ICMDA).

Læs Serpens Aeneus 2017 her


Jørgen Grønbæk er død

Det mangeårige KLF-medlem og tidligere redaktør af foreningens blad, Serpens Aeneus, Jørgen Grønbæk døde i juni, 95 år gammel. 

Jørgen Grønbæk var i mange år praktiserende læge i Højslev ved Skive. I Kristelig Lægeforenings sammenhæng ydede han blandt andet en stor indsats som redaktør af festskriftet "Kristelig Lægeforening gennem 100 år 1897-1997".


Årsmøde med Dr. Vinod Shah

Etik, ressourcebrug og prioritering i sundhedsvæsnet. Dette er i bred forstand emnet for årets KLF-stævne, hvor der i løbet af weekenden naturligvis også er lagt i støbeskeen til et hyggeligt gensyn til gode kolleger fra hele landet.

Vi vil tale om, hvordan vi kan arbejde på at udnytte ressourcerne bedst muligt. Det gælder vores egne menneskelige ressourcer i den konkrete dagligdag, men også med et internationalt udsyn, hvor vi vil interessere os både for ”verdens fattige” og for mennesker fra andre kulturer, som kommer til os i Danmark.

Årsmødets gennemgående hovedtaler er indiske Dr. Vinod Shah, generalsekretær for den internationale sammenslutning af kristelige lægeforeninger (ICMDA).

Vel mødt til årsmøde!

HUSK: Fristen for tilmelding til årsmødet er den 10. august.

Find årsmødeprogrammet og flere praktiske informationer her.


Eksperter i EU appellerer til beskyttelse af ufødte liv

Sundhedspersoner, jurister og politikere har for tiden mulighed for at give deres holdning til kende i en sag, hvor EU-kommissionen har syltet et forslag, som bl.a. skal dæmme op for en etisk problematisk brug af fostre til stamcelleforskning.

Læs mere her.


Forårsmøde i Aarhus

Kristelig Lægeforenings forårsmøde er den 25. marts 2017 klokken 14-17. Sted: Christianskirkens sognelokaler, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N. Autoriseret psykolog i Agape Ole Rabjerg vil fortælle om "Stress og prioriteringer i hverdagslivet."


Vintermøde i Værløse: Screeninger - hvem gavner de?

Vintermødet afholdes i år i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse) den 28. januar 2017 klokken 14-17.

Professor John Brodersen fra Københavns Universitet vil fortælle om: "Screeninger - hvem gavner de? Etik i forbindelse med screeninger og patientinformation. Med fosterdiagnostik som eksempel". 

Forbered dig - læs vores interview med John Brodersen.


Anmeldelse - bog om barnløshed

Læge Lilia Lautrup-Meiner anmelder ny bog om barnløshed. Læs hendes vurdering af Hul i hjertet. En bog om barnløshed


Nyt fra Sierra Leone og Libanon

Ida Louise Høgsbro og Linda Wiuff fortæller fra sundhedsarbejde i Sierra Leone

Birgit Kyndesen og seks andre fortæller fra outreach i Libanon


Nekrolog: Mogens Hilden

Overlæge Mogens Hilden, mangeårigt medlem af Kristelig Lægeforening, er død, 17. januar 2017. Mogens Hilden blev landskendt for en stor sag om medlidenhedsdrab (hvor han blev frifundet), og har siden fastholdt lægers ret og pligt til at lindre døendes smerter (se stort interview i Kristeligt Dagblad, 15. maj 2009).

Mogens Hilden tog initiativ til Kristelig Lægeforenings erklæring "Om lægebehandling af afviste asylansøgere" (se Serpens Aeneus 2009/3, side 7).

Æret være Mogens Hildens minde.


Julehilsen fra bestyrelsen

Med ordene fra Esajas 11,1: ”Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod” mindes vi, hvad vi venter på i adventstiden og ser frem mod til jul.

Fra bestyrelsen i Kristelig Lægeforening ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår. Tak for engagement og medleven i 2016, det betyder utroligt meget at mærke opbakningen og forbønnen fra jer. Vi glæder os til at møde jer rundt om i landet til arrangementer i 2017 /Anne Bodilsen


Kristelig Lægeforening har fået ny formand

Ved Kristelig Lægeforenings generalforsamling 3. september 2016 blev Anne Bodilsen valgt som ny formand for Kristelig Lægeforening. Hun afløser psykiatrisk overlæge og klinikchef Ellen Kappelgaard, der ikke modtog genvalg.

Anne Bodilsen, 34, er cand.med. og ph.d. (mammakirurgi) og netop påbegyndt hoveduddannelsen i kirurgi. Hun har både under og efter studierne arbejdet i udlandet, senest nogle måneder i Uganda, hvor hun underviste sydsudanesisk sundhedspersonale.

Anne Bodilsen har været medlem af Kristelig Lægeforenings bestyrelse i fem år. Om sin nye opgave siger hun:

"Jeg håber, Kristelig Lægeforening fortsat kan opmuntre, støtte og inspirere kristne medicinstuderende og læger, og at vi som forening i endnu højere grad kan blande os i den offentlige debat og kæmpe for, at livet altid har værdi."


To nye ansigter i bestyrelsen

Vi har fået to nye ansigter i bestyrelsen. Få lidt mere at vide om dem her:

Kirsten Braüner Bækgaard (øverst tv):

Jeg hedder Kirsten Braüner Bækgaard og har taget min hoveduddannelse i almen medicin i Aalborg. Siden oktober 2015 har jeg været i en praksis i Støvring. Det er planen, at jeg fortsætter der efter endt speciallægegodkendelse pr. oktober 2016 med sigte på at blive kompagnon. 

Jeg er alene med tre børn på 12, 14 og 16 år, og kirkeligt set har jeg min gang i folkekirken. Derudover kommer jeg i Indre Mission i Aalborg, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. En del af min sommerferie har jeg de sidste 5 år brugt på at være lejrchef på en søndagsskolelejr for børn og juniorer, Storskovlejren ved Dronninglund.

Udover alt dette har jeg lige købt hus, har været i gang med at renovere og er nylig flyttet dertil. Jeg kan således fint finde noget at bruge tiden på, men har trods dette sagt ja til at være i med i bestyrelsen i Kristelig Lægeforening. Jeg glæder med til at være med i arbejdet og kunne bidrage med det, der bliver lagt hen til mig.

Ida Høgsbro skriver (øverst th):

Jeg er uddannet læge i 2013 fra Københavns Universitet og var medlem af Kristne Medicinere under hele studiet. Pt. er jeg også engageret i Kristne Yngre Læger.

Jeg bor på Frederiksberg og arbejder lige nu i almen praksis i Hvalsø i intro- stilling. Fra december skal jeg i introstilling i geriatri på Bispebjerg hospital. Jeg håber på hoveduddannelse i almen medicin.


KLF om abort

"Når vi taler om provokeret abort, er det helt afgørende spørgsmål, hvad vi mener om fostret. Har et foster værdi? Og hvis det har - hvornår?"

Kristelig Lægeforenings bestyrelse står bag et nyt holdningspapir om abort, som nu er offentliggjort i Serpens Aeneus 2016. 


London-lejr for unge læger

Tilmelding er nu åben for Sydenham-konferencen i London, der afholdes igen i år.

Det er britisk Kristelig Lægeforening, der inviterer yngre læger fra hele Europa til en uges ledertræningskursus i oktober. Noget for dig?

Tilmeldingsfrist 30. juli 2016.Har du betalt kontingent for 2016?

Er du medlem af Kristelig Lægeforening? Så har du måske allerede modtaget opkrævning af kontingent for 2016 via mail.

Årskontingent for 2016 er 500 kr. for enkelt-medlemmer og 750 kr. for læge-ægtepar. Kontingent for studenter er 100 kr. Pensionerede læger kan få kontingentnedsættelse til 250 kr.

Indbetal venligst beløbet til KLF's Nordea-konto: reg.nr. 2102 konto nr. 5909 763 365 (husk tydelig angivelse af navn).

Orienter venligst kasserer Karen Nielsen: klfkasserer(at)gmail.com hvis du har ændret adresse, mailadresse eller er blevet læge og derfor skal have ændret kontingentforhold.EU-appel: der er brug for din støtte!

Kristelig Lægeforening vil gerne opfordre sine medlemmer til at støtte underskriftsindsamlingen Appel One of Us. Selvom 1,9 mill. EU-borgere støtter initiativet mod brug af menneske-fostre i forskning, har EU ikke ønsket at lytte til dem.

Denne gang henvender initiativtagerne sig i særlig grad til læger, jurister og politikere. Underskriftsindsamlingen løber frem til 11. marts 2016.

Læs mere og skriv under


KLF om provokeret abort

Kristelig Lægeforening nedsatte i kølvandet på årsmødet i september et udvalg, der arbejder med at formulere et fælles holdningspapir vedrørende provokeret abort. Læs mere om arbejdet.


Tanker fra vintermødet

Værløse Kirke, 23. januar 2016: Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen holdt et inspirerende oplæg om menneskesyn i alternativ behandling for ca. 40 fremmødte læger og medicinstuderende. 

Er I som læger ikke nødt til at tolke jeres praksis ind i en kristen forståelsesramme - ligesom de kristne alternative behandlere er det? spurgte Ole Skjerbæk Madsen ved mødets afslutning. Læs læge og ph.d.-studerende Boje Ehmsens respons


Jeg glæder mig til årsmødet fordi...

Ellen Mølgaard Holtze er læge og planlægger af årsmødet 2016. Vi har spurgt hende, hvorfor hun glæder sig til september?

"Jeg glæder mig til årsmødet 2016, fordi det giver mig mulighed for at diskutere og blive klogere på nogle af de etiske problemstillinger, som dukker op i lægelivet igen og igen.  Især ser jeg frem til at deltage i paneldebatten om aktiv dødshjælp. Jeg undres over samfundets generelle positive holdning til aktiv dødshjælp, men føler mig samtidig fattig på argumenter for min egen holdning."

"Desuden ser jeg meget frem til at være i selskab med en stor gruppe andre kristne læger, yngre og ældre, som jeg kan dele erfaringer med og grine sammen med og ikke mindst dele tro med."

Læs mere om Kristelig Lægeforenings årsmøde 2016.


Akut: Erfaren læge til Liberia søges

Kristelig Lægeforening har januar 2016 modtaget en henvendelse fra Jakob Swartz, Promissio. Deres partner, den lutherske kirke i Liberia, driver et hospital i Curran, der fra 31. marts 2016 akut mangler en erfaren læge.


"Det kristne syn på mennesket er også holistisk"

"Lægen må beholde et åbent sind for, at den alternative behandler måske har fat i noget, lægen ikke har fat i," siger missionspræst Ole Skjerbæk Madsen til Kristelig Lægeforening.

Han talte på vintermødet den 23. januar 2016 i Værløse Kirkes lokaler, hvor emnet var "Menneskesyn og tro i alternativ behandling. Hvad er det kristne alternativ?"


Julehilsen fra Tchad

"Efter at have forsøgt at arbejde gratis i to måneder på det offentlige hospital, gav James op.

Vi var ikke villige til at betale bestikkelse for at arbejde gratis," fortæller Gry Appel.


Kirgisistan t/r

"Denne sommer satte jeg mine ben på usikker grund," fortæller stud.med. Tobias Lyster Kjøller.


Vand og sæbe er dødelig alvor

For Nordiraks flygtningebørn er omsorg, sundhedsoplæring og tryghed altafgørende. Læs om Mission Østs arbejde her (længst nede på siden), som læge Kim Hartzner står i spidsen for. 


Tro og Sundhed i The Lancet

The Lancet offentliggjorde i begyndelsen af november en serie om trosbaseret sundhedsarbejde.

Oversigt over nogle af artiklerne:

The role of faith-based health providers: a review of the evidence with af focus on magnitude, reach, cost and satisfaction

Controversies in faith and health care En undersøgelse af, hvad forskellige trossamfund gør i forhold til nogle af de etiske dilemmaer, der kan skabe splittelse.

Strengthening partnerships between the public sector and faith-based groups Om betydningen af at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og religiøse aktører.

Religion and Ebola: Learning from Experience

Artiklerne er frit tilgængelige. Du skal blot registere dig (gratis) som bruger hos lancet.com.


Efter Styrtet

En teologiprofessor rammes af svær sygdom og vælger at fortælle åbent om det. Hans læge får en afgørende rolle i forløbet.

Overlæge i psykiatri Jonas Astrup anmelder Peter V. Legarths Efter Styrtet - om at søge fodfæste efter svær sygdom.


Velkommen til Grethe Lemvik, ny i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen den 26.09.2015 blev Grethe Lemvik valgt ind i bestyrelsen. Her er, hvad hun skriver om sig selv:

"Jeg er 34 år, norsk, men har læst i Danmark og arbejder her. I studietiden var jeg aktiv i Kristne Medicinere i Aarhus. Jeg voksede op som missionærbarn i Etiopien og har som voksen arbejdet 4 år i forskellige dele af Afrika, primært i forbindelse med forskning.

Jeg har været læge i 5½ år, og arbejder pt. i en introduktionsstilling på Infektionsmedicinsk Afdeling i Aarhus. Jeg har også en introstilling i pædiatri bag mig, og regner med, at jeg skal være pædiater.

Jeg synes, det er vigtigt, at have et kristent netværk som læge, og at have et sted, hvor vi kan diskutere hvad en kristen læge er eller burde være. Jeg glæder mig til at være en del af bestyrelsen i KLF, og ikke mindst til at være missionssekretær."


Har du kald til at være læge?

Medlemsbladet for Kristna Läkara och Medicinstudenter (Sveriges kristne lægeforening) er netop udkommet. Dette nummers tema går i dybden med emnet "kald". Download bladet fra deres hjemmeside.


Glimt fra østtysk årsmøde

Musikalske læger i østtysk kristen lægeforening. J.S. Bach for cembalo, violin og obo.

Håret er gråt, men engagementet er stort, når de østtyske kristne læger mødes hvert år.

International sekretær Kristian Kristensen var med.


The Human Journey

Mange af de spørgsmål, der optager os i hverdagen, handler om vores helbred. Medicinstuderende Marie Bodilsen anmelder nyt studiemateriale, der sætter fingeren på de ømme punkter og kaster lys over Bibelens udsagn om emnerne.

Måske et studiemateriale for dig?


Tiden er min største udfordring - og troen betyder alt

Jeg har arbejdet med et proteinstof siden 1980 og det er først nu i 2015, stoffets biologiske funktion og betydning er ved at blive løst, fortæller professor Mogens Holst Nissen.

Læs mere.


Nej tak til "den sidste frihed"

"Erfaringer fra Holland viser desværre, at hvor loven taler om dødshjælp som en undtagelse, så oplyser den hollandske lægeorganisation nu, at 70 procent af de hollandske læger føler sig under pres for at gennemføre dødshjælp."

Det skriver praktiserende læge Hans Holmsgaard i Kristeligt Dagblad 08. september 2015.


'Being Mortal' - en kirurgs blik på alderdom og død

Amerikansk læge viser, hvor skadeligt det er for patienterne, hvis lægen er en konfliktsky jubeloptimist, der ikke tør tage snakken om den sidste tid.

Stud med. Ruben Lorentsen anmelder.


Overlæge: Troen minder mig om, at jeg også har brug for hjælp

Det mest udfordrende som psykiater er, når jeg indimellem må afstå fra tiltag, som jeg ellers mener, ville tjene til patientens bedste, skriver overlæge Jonas Astrup.

Læs hele Jonas Astrups indlæg - samt en række andre lægers.


Lægestuderende: Vi er nødt til at være afklarede omkring vores værdier

"Jeg kan ofte selv fordømme folk udelukkende på baggrund af en bestemt holdning. Men vrede mod vrede fører intet godt med sig", skriver Tobias Lyster Kjøller i månedens blogindlæg.